Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Uśmiech”

 

Dane Zakładu

§1

Organem założycielskim Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Uśmiech”, zwanym dalej NZOZ jest „Uśmiech” Anna Uchniewska.

§2

Siedzibą NZOZ jest lokal „Uśmiech” Anna Uchniewska Czwartaków 16 lok 1D, 09-410 Płock

§3

Terenem działania NZOZ „Uśmiech” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Cele i zadania Zakładu

§4

Celem działania NZOZ „Uśmiech” jest prowadzenie działalności usługowej w zakresie stomatologii.

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych:

- badanie, leczenie i udzielanie porad lekarskich w zakresie opieki stomatologicznej

- orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, wystawianie opinii i zaświadczeń

Organizacja wewnętrzna

§5

NZOZ jest kierowany przez Dyrektora i reprezentowany na zewnątrz przez niego, oraz osoby funkcyjne wyznaczone i upoważnione do określonych zadań. W szczególności przez Annę Uchniewską.

Zasady gospodarki finansowej

§6

- NZOZ jest firmą komercyjną działającą na zasadach ustalonych prawem regulującym funkcjonowanie działalności jednoosobowej, oraz w oparciu o Kodeks Etyki Lekarskiej i Kartę praw pacjenta.

- Podstawą finansowania będzie niezależna działalność usługowa za pełną odpłatnością pacjenta.

- NZOZ może wykonywać usługi bezpłatne i sponsorować działalność charytatywną.